Procedury postępowania obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie związane z zapobieganiem i zwalczaniem COVID – 19 opracowane w oparciu o wytyczne MEN i GIS.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniu i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. poz. 1394)
 2. Wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. 

 1. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
 2. Procedura bezpieczeństwa dotycząca organizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych w oddziale przedszkolnym
 3. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronowirusem u dziecka
 4. Procedura czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni płaskich
 5. Procedura bezpieczeństwa dotycząca organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach 1 – 3.
 6. Procedury organizacji zajęć ruchowych w klasach 1 – 3
 7. Procedura bezpieczeństwa dotycząca organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy szkolnej.
 8. Procedura bezpieczeństwa dotycząca organizacji zajęć logopedycznych
 9. Procedura bezpieczeństwa dotycząca zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej
 10. Procedura spożywania posiłków w placówce w czasie możliwości zakażenia wirusem COVID – 19
 11. Procedura bezpieczeństwa dotycząca organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach 4-8.
 12. Procedura bezpieczeństwa dotycząca organizacji zajęć informatyki