Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 43 w Lublinie im. Ignacego Jana Paderewskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły znajdującej się pod adresem: sp43.lublin.eu

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-15

Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-21

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  1. Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich, skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

  2. Materiały multimedialne nie posiadają nadanego opisu merytorycznego, wszystkie nowe materiały dodawane na stronę będą posiadały taki opis.Dostosowanie tych materiałów niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla szkoły.

  3. Formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.

Dokument zawierający decyzję Dyrektora szkoły wraz z analizą do pobrania :
 
Decyzja Dyrektora jednostki w sprawie dostępności witryny internetowej szkoły.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-12

Edytowano w oparciu o „Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności” dnia : 2021-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot w oparciu o audyt SEO dostępny w poniższym linku

Raport SEO witryny internetowej Szkoły Podstawowej nr 43 w Lublinie im. Ignacego Jana Paderewskiego


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Leńczuk, email: m.lenczuk@sp43.lublin.eu Kontaktowac się można również dzwoniąc na numer telefonu 81 741 13 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Adres strony Rzecznika Praw Obywatelskich.