W 2000 roku nasza szkoła zorganizowała pierwszą klasę integracyjną. Obecnie mamy sześć klas integracyjnych, po jednej na każdym poziomie, które obejmują nauczaniem 86 uczniów, w tym 26 uczniów niepełnosprawnych. Są wśród nich uczniowie o różnych dysfunkcjach rozwojowych, różnych możliwościach intelektualnych, sensorycznych, emocjonalnych i ruchowych.
Oddziały integracyjne liczą od 15-20 uczniów, w tym 3-5 uczniów niepełnosprawnych.  W klasie zatrudnionych jest dwóch nauczycieli, którzy jednocześnie prowadzą zajęcia – nauczyciel danego przedmiotu oraz nauczyciel specjalista (nauczyciel pedagogiki specjalnej). Klasy integracyjne pracują   w oparciu o obowiązujący powszechnie program szkoły masowej i na bazie obowiązujących podręczników.
Proces integracji w naszej szkole stale się rozwija i przynosi zadowolenie nie tylko wychowawcom, ale i rodzicom oraz samym uczniom. Sprzyja przełamywaniu stereotypów, uczy tolerancji i akceptacji,   a także umiejętności współdziałania. Dzięki tym warunkom uczniowie pełnosprawni mają możliwość zaspokojenia swoich indywidualnych potrzeb edukacyjnych, a uczniom niepełnosprawnym dodatkowo zapewnia się:

  •  realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego,
  •  odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
  •  realizację programu dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form  i metod pracy dydaktyczne i wychowawczej,
  •  zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne stosownie do potrzeb,
  •  integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

Aby w pełni oddziaływać na dzieci zapewniając im maksymalną możliwość rozwoju, korzystamy  w naszej pracy z elementów różnych metod, które usprawniają niewystarczająco rozwinięte funkcje, poprawiają kondycję, likwidują wzmożone napięcie, działają relaksacyjnie na organizm dziecka.

Dla uczniów zdrowych, uzdolnionych w różnych dziedzinach proponujemy zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności na wielu kołach: polonistycznym, matematycznym, tanecznym, teatralnym, plastycznym, orgiami, muzycznym, sportowym i innych.

Kadra pedagogiczna jest przygotowana do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nadal ustawicznie pogłębia, doskonali swoją wiedzę i umiejętności na szkoleniach, kursach oraz studiując fachową literaturę.

W tym roku również prowadzimy zapisy uczniów do klasy integracyjnej, zatem zachęcamy do skorzystania z tej formy kształcenia dzieci.