Rekrutacja

Szanowni Rodzice dzieci w wieku 5-6 lat, którzy złożyli wniosek podczas rekrutacji do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2021/2022.

Dnia 12 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 zostanie podana do wiadomości informacja o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu dziecka do placówki. Informacja ta będzie także widoczna w systemie, po zalogowaniu się na konto dziecka.

Dla kandydatów zakwalifikowanych, kolejnym krokiem w procesie rekrutacji jest potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnegoPotwierdzanie woli będzie się odbywało w terminie  od 12.04.2021 r. od godz.12:00 do 16.04.2021 r. godz.15:00.

Deklaracja_potwierdzenia_woli  – wzór do wypełnienia Czytaj dalej

Szanowni Państwo Rodzice

kandydatów przyjętych do klasy I na rok szkolny 2021/2022

Serdecznie proszę rodziców dzieci, które zostały przyjęte do klasy I naszej szkoły na rok szkolny 2021/2022 o  wypełnienie dodatkowych dokumentów dotyczących nauki religii, uczęszczania do świetlicy szkolnej i na obiady – pliki do pobrania poniżej.

Uzupełnione i podpisane dokumenty prosimy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w godz. 8:00 – 15:00 lub przesłać scany/zdjęcia dokumentów pocztą elektroniczną na adres poczta@sp43.lublin.eu.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności lub niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły.

Dyrektor Szkoły

Elżbieta Pieczonka

Uprzejmie informujemy, że od dnia 22 marca 2021 r., godz. 8:00 do 29 marca 2021 r., godz. 14:00 trwać będzie rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu naszej szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej (kliknij, by go pobrać) wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (przeczytaj o kryteriach).

Rekrutacja odbywać się będzie:

  • z zastosowaniem systemu elektronicznego poprzez rejestrację kandydatów na stronie  https://naborsp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/, gdzie osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami i przesłać go drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły podstawowej (niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców/opiekunów prawnych)
  • poprzez dostarczenie wypełnionych wniosków  do sekretariatu szkoły w wersji papierowej w godz. 8:00 – 15:00.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności lub niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły w godz. 8:00 – 15:00. Zapraszamy!

Czytaj dalej

Szanowni Państwo Rodzice

Uprzejmie informuję, że w dniach od 1 marca 2021 r. godz. 8:00 do 12 marca 2021r. godz. 15:00 odbywać się będzie rekrutacja kandydatów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Rekrutacja odbywać się będzie z zastosowaniem systemu elektronicznego poprzez rejestrację kandydatów na stronie  https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/, gdzie osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców/opiekunów prawnych) lub poprzez dostarczenie wypełnionych wniosków (wraz z załącznikami) do sekretariatu szkoły w wersji papierowej.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności lub niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły w godz. 8:00 – 15:00. Zapraszamy!

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej

Zalacznik_nr_1__Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_kandydata

Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_osoby_samotnie_wychowujacej_dziecko_oraz_niewychowywaniu_

zadnego_dziecka_wspolnie_z_jego_rodzicem

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_obojga_rodzicow_lub_rodzica_samotnie_wych._dziecko_

o_pozostaw._w_zatrudn.,_prow._dzial._gospod._lub_gospod._rolnego,_pobieraniu_nauki

Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_obojga_rodzicow_o_zamieszkaniu_w_Lublinie_i_zlozeniu_

rocznego_zeznania_podatkowego_PIT_w_I_lub_III_US

Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_rodzica_lub_rodzica_samotnie._wych._dziecko_o_zamieszk._w_Lublinie_

i_zlozeniu_rocznego_zeznania_podatkowego_PIT_w_I_lub_III_US

Instrukcja_wypelniania_wniosku_2021-2022 w wersji elektronicznej

Czytaj dalej

Szanowni Państwo Rodzice

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2021 rrozpoczyna się rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021, kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Rekrutacja odbywać się będzie z zastosowaniem systemu elektronicznego poprzez rejestrację kandydatów na stronie  https://naborsp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/, gdzie osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły podstawowej (niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców/opiekunów prawnych) lub poprzez dostarczenie wypełnionych wniosków (wraz z załącznikami) do sekretariatu szkoły w wersji papierowej.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności lub niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły w godz. 8:00 – 15:00. Zapraszamy!

Karta_zgloszenia_dziecka_obwodowego_na rok szkolny 2021/2022

Czytaj dalej

Szanowni Państwo Rodzice!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15.06.2020r. od godz. 800 do dnia 19.06.2020 r. godz. 1400 trwa rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych, na rok szkolny 2020/2021.

Więcej informacji: https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/rekrutacja-uzupelniajaca-do-publicznych-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych,481,1082,1.html

Czytaj dalej

Serdecznie prosimy Państwa Rodziców kandydatów przyjętych do klasy I i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021, którzy składając wnioski, nie podpisali ich w systemie podpisem elektronicznym o dostarczenie do szkoły podpisanych ręcznie wniosków lub uzupełnienie podpisów na wnioskach w szkole, w godzinach od 8:00 do 14:00.

Wszystkich rodziców kandydatów do klasy I prosimy o dostarczenie wypełnionych dodatkowych dokumentów dotyczących nauki religii, uczęszczania do świetlicy szkolnej i na obiady – pliki do pobrania poniżej. Czytaj dalej

SZANOWNI  PAŃSTWO  RODZICE!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.06.2020 r. od godz. 800 do dnia 05.06.2020 r. godz. 1400 trwa rekrutacja uzupełniająca dla wszystkich kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych, na wolne miejsca, na rok szkolny 2020/2021.

Wymagane dokumenty:

Uzupełnione i podpisane dokumenty prosimy dostarczyć do szkoły:

  • jeżeli  Państwo posiadacie podpisy elektroniczne – można przesłać  dokumenty podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym na adres e-mail szkoły poczta@sp43.lublin.eu
  • jeżeli nie posiadacie Państwo podpisów elektronicznych – prosimy  ręcznie podpisanie dokumenty wysłać pocztą tradycyjną na adres szkoły lub dostarczyć osobiście i w zaklejonej kopercie wrzucić do urny „REKRUTACJA” wystawionej w holu szkoły przy portierni.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności lub niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły w godz. 8:00 – 15:00.

Czerwony megafon

Informacja dla rodziców dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Informujemy, iż termin dostarczania wniosków o przyjęcie do przedszkola bądź oddziału przedszkolnego w formie papierowej zostaje przedłużony! Dotyczy to rodziców, którzy nie podpisali wniosku dwoma podpisami elektronicznymi.

Prosimy o dostarczenie wniosków wraz z załącznikami do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało przyjęte, osobiście lub drogą pocztową (poczta, kurier – decyduje data nadania) w terminie do dnia 12 czerwca br.