W roku szkolnym 2021/2022 dzieci z naszej szkoły ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w Compensa TU S.A.

Suma ubezpieczenia 22000,- zł

Składka roczna 42,- zł.

Wpłaty za ubezpieczenie prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców:
35 1020 3150 0000 3002 0117 2865

Indywidualnie – podając w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka oraz klasę
Grupowo – w tytule przelewu proszę podać klasę i dodatkowo proszę przesłać listę uczniów, za których opłacane jest ubezpieczenie, na adres e-mail: rrsp43@wp.pl

Świadczenia z umowy ubezpieczenia NNW 

Procedura w przypadku likwidacji szkody: 

Likwidacja szkody:

Po zakończonym leczeniu należy zebrać następujące dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek (do pobrania ze strony Rady Rodziców, strony szkoły lub w formie papierowej w sekretariacie szkoły).
  2. Dokumentację medyczną z procesu leczenia, np.:
  • karta informacyjna udzielania pomocy doraźnej z pogotowia ratunkowego,
  • karta informacyjna z leczenia szpitalnego,
  • historia choroby z leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego, itp.

Uwaga: w przypadku urazu ciała nie powodującego trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. mocne stłuczenie, skręcenia itp.) konieczne są co najmniej dwie wizyty lekarskie: tj. interwencja lekarska oraz 1 wizyta kontrolna

3. Kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość lub legitymacji szkolnej

4. Rachunki, dowody zapłaty za leczenie, leki, środki opatrunkowe itp.

5. Notatkę z policji/prokuratury/sądu, o ile służby te były zaangażowane.

6. Akt zgonu w przypadku zdarzeń związanych ze śmiercią ubezpieczonego lub przedstawiciela ustawowego.

Wszystkie powyższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły. Szkoła dołączy do nich zaświadczenie potwierdzające, że poszkodowany jest uczniem szkoły i podlega ubezpieczeniu.

Wniosek zostanie wprowadzony do systemu szkód Compensa TU S.A. za pośrednictwem firmy Inter-Broker Sp. z o.o.

Istnieje możliwość indywidualnego zgłaszania szkód za pośrednictwem narzędzi udostępnionych przez Ubezpieczyciela (Infolinia, wniosek na stronach www.compensa.pl), jednakże zalecanym jest dokonywanie zgłoszenia za pośrednictwem placówki.

Firma Inter-Broker Sp. z o.o. będzie również czuwać nad procesem likwidacji szkody, za jej pośrednictwem będą dokonywane interwencje u ubezpieczyciela lub odwołania od jego decyzji. Wypłata odszkodowania następuje bezpośrednio od ubezpieczyciela do osoby ubezpieczonej (lub opiekuna prawnego).

Dokumenty do pobrania:

ZGŁOSZENIE SZKODY Compensa TU S.A. – SP Nr 43.pdf

ZGŁOSZENIE SZKODY Compensa S.A. – SP Nr 43 – WZOR.pdf