W roku szkolnym 2023/2024 dzieci z naszej szkoły ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w InterRisk S.A. 

Suma ubezpieczenia 30 000,- zł

Składka roczna 44,- zł.

Wpłaty za ubezpieczenie prosimy dokonywać do dnia 10.10.2023r., na konto Rady Rodziców:
35 1020 3150 0000 3002 0117 2865

Indywidualnie – podając w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka oraz klasę
Grupowo – w tytule przelewu proszę podać klasę i dodatkowo proszę przesłać listę uczniów, za których opłacane jest ubezpieczenie, na adres e-mail: rrsp43@wp.pl

Oferta Ubezpieczeniowa NNW 

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDU PLUS- nowy 

Procedura w przypadku likwidacji szkody. 

Likwidacja szkody:

Po zakończonym leczeniu należy zebrać następujące dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek (do pobrania ze strony Rady Rodziców, strony szkoły lub w formie papierowej w sekretariacie szkoły).
  2. Dokumentację medyczną z procesu leczenia, np.:
  • karta informacyjna udzielania pomocy doraźnej z pogotowia ratunkowego,
  • karta informacyjna z leczenia szpitalnego,
  • historia choroby z leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego, itp.

Uwaga: w przypadku urazu ciała nie powodującego trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. mocne stłuczenie, skręcenia itp.) konieczne są co najmniej dwie wizyty lekarskie: tj. interwencja lekarska oraz 1 wizyta kontrolna

3. Kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość lub legitymacji szkolnej

4. Rachunki, dowody zapłaty za leczenie, leki, środki opatrunkowe itp.

5. Notatkę z policji/prokuratury/sądu, o ile służby te były zaangażowane.

6. Akt zgonu w przypadku zdarzeń związanych ze śmiercią ubezpieczonego lub przedstawiciela ustawowego.

Wszystkie powyższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły. Szkoła dołączy do nich zaświadczenie potwierdzające, że poszkodowany jest uczniem szkoły i podlega ubezpieczeniu.

Wniosek zostanie wprowadzony do systemu szkód InterRisk S.A. za pośrednictwem firmy Inter-Broker Sp. z o.o.

Istnieje możliwość indywidualnego zgłaszania szkód za pośrednictwem narzędzi udostępnionych przez Ubezpieczyciela:

Do Brokera Ubezpieczeniowego:
listem poleconym lub osobiście poszkodowany może złożyć roszczenie na odpowiednim druku
zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami na adres biura InterBroker w Lublinie: ul. Szeligowskiego
8/6, 20 883 Lublin

pocztą elektroniczną na adres mail:
szkody.lublin@interbroker.pl
POMOC BROKERA JEST BEZPŁATNA I WYKONYWANA JEST W RAMACH SERWISU BROKERSKIEGO I UMOCOWANIA OTRZYMANEGO PRZEZ PLACÓWKĘ OŚWIATOWĄ

UWAGA: zgłoszenie do brokera będzie możliwe jeżeli Ubezpieczony lub jego opiekun prawny upoważni
Spółkę Inter Broker Sp. z o.o. do reprezentowania poszkodowanego przed zakładem ubezpieczeń oraz
wyrazi zgodę na przetwarzanie danych przez Inter Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu w celu
zgłoszenia i prowadzenia roszczenia osoby, której dane dotyczą.

lub bezpośrednio do Ubezpieczyciela:

telefonicznie za pośrednictwem Call Center pod nr telefonu 022 2122012,

pisemnie (odpowiedni druk zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami):

a) pocztą tradycyjną na adres: Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert, Aleje Jerozolimskie 162, 02342
Warszawa,

b) Pocztą elektroniczną na adres mail:
umowy.generalneir@vigekspert.pl,
online na stronie
www.interrisk.pl,

Firma Inter-Broker Sp. z o.o. będzie również czuwać nad procesem likwidacji szkody, za jej pośrednictwem będą dokonywane interwencje u ubezpieczyciela lub odwołania od jego decyzji. Wypłata odszkodowania następuje bezpośrednio od ubezpieczyciela do osoby ubezpieczonej (lub opiekuna prawnego).