Dyrektor Szkoły: mgr Elżbieta Pieczonka

Wicedyrektorzy:

klasy 1 – 3 – mgr Ewa Juszczewska
klasy 4 – 8 – mgr Małgorzata Rodzik