REGULAMIN

„Szczęśliwego Numerka”

  1. „Szczęśliwy Numerek” losowany jest w każdy wtorek przed godziną ósmą. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie losowania jest wybrany przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.
  2. Informacja o wybranym „szczęśliwcu” wraz z aktualną datą wywieszana jest na tablicy Samorządu Uczniowskiego i w pokoju nauczycielskim.
  3. Jeżeli przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego zaniedba losowanie w w/w czasie – tego dnia „Szczęśliwy Numerek” nie funkcjonuje.
  4. Wylosowany numer jest odkładany do następnej rundy losowania.
  5. Uczeń posiadający w dzienniku wylosowany numer:
  • jest zwolniony z odpytywania i pisania niezapowiedzianych kartkówek, chyba, że sam chce wziąć udział w w/w formach sprawdzania wiedzy,
  • ma odrobione pisemne prace domowe wcześniej zadane,
  • pisze sprawdziany i prace klasowe wcześniej zapowiedziane,
  • bierze aktywny udział w lekcji, a jego zachowanie jest bez zarzutu.
  1. W przypadku niszczenia lub kradzieży numerków losowanie będzie zawieszone.