REGULAMIN

  1. Losowanie szczęśliwego dnia bez zadawanej pracy domowej odbywać się będzie w każdy pracujący ostatni dzień miesiąca, a następnie data zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń SU oraz w pokoju nauczycielskim.
  2. Odpowiedzialnym za losowanie będzie wybrany przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego pod nadzorem opiekuna SU.
  3. Numerki do losowania to liczby od 1 do 31, które odpowiadają  ilości dni nauki w danym miesiącu.

Zasady „ Dnia bez pracy domowej”

  • W wylosowanym dniu nauczyciele nie zadają pracy domowej pisemnej oraz ustnej.
  • Jeżeli uczeń nie wykona pracy zadanej na lekcji zobowiązany jest dokończyć ją w domu.

 Wylosowany „ Dzień bez pracy domowej”  nie zwalnia z:

  • bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania przyborów, zeszytów i książek.
  • aktywnego uczestnictwa w lekcji oraz z przygotowania się do sprawdzianów, które były zapowiedziane wcześniej.
  • Przywilej dnia bez pracy domowej traci uczeń, który źle zachowuje się podczas lekcji, z danych zajęć lekcyjnych ma na semestr ocenę niedostateczną lub jest nieklasyfikowany.